Ponsi: vammaisten nuorten työllistämisestä

Kaupunginvaltuusto käsitteli 26.8. pidetyssä syksyn ensimmäisessä kokouksessaan pitkään nuorten työllistämiseen tarkoitettujen määrärahojen ylitystä, johon valtuusto odotusten mukaisesti suostui ilman mutinoita. Käytänössä valtuusto oikeutti henkilöstökeskuksen ylittämään vuoden 2009 talousarvion kohtaa 4 52 03 Henkilöstökeskus, työllisyyden hoitaminen 2 500 000 eurolla sekä sosiaalilautakuntaa ylittämään vuoden 2009 talousarvion kohtaa 3 11 05 Sosiaalitoimi, työllisyyden hoitaminen 100 000 eurolla.

Olin jo esityslistaan tutustuessani kiinnittänyt huomiota siihen, että tekstissä puhuttiin yleisesti nuorista ja heidän työllistämisestään, mutta vammaisten nuorten keskimääräistä vaikeampaan työllistymistilanteeseen ei viitattu sanallakaan itse esityslistassa, eikä asia noussut esille reilun 15 minua ennen puhuneen valtuutetunkaan toimesta.

Pidinkin asiasta puheenvuoron, jossa vaadin kaupunkia huolehtimaan myös vammaisten nuorten työllistämisestä, jotta he saisivat kovasti kaivattua työkokemusta. Työkokemuksen puutehan on tunnetusti nykynuorten suurtyöttömyyden kenties suurin yksittäinen syy. Erityisesti vammaisten nuorten on vaikeaa saada työkokemusta jo pelkästään työnantajien nuivan asenteen takia.

Jotta puheenvuoroni ei jäisi pelkäksi tilastomerkinnäksi vaan asiaan myös puututtaisiin, esitinkin puheeni lopuksi allaolevan ponnen, joka sai laajasti kannatusta myöhemmissä puheissa ja lopulta hyväksyttiin äänestyksessä äänin 78-0, viiden äänestäessä tyhjää ja kahden ollessa poissa äänestyksestä.

Kaupunginvaltuusto edellyttää, että kaupunginhallitus kiinnittää nuorisotyöttömyyden hoidon yhteydessä huomiota myös vammaisille nuorille tarkoitettujen työharjoittelupaikkojen riittävyyteen ja edelleen kehittää toimenpiteitä, joilla vammaiset nuoret saavat työkokemusta pärjätäkseen paremmin avoimilla työmarkkinoilla.

 

Kaupunginhallitus:

VT ANTTI VALPPAAN TOIVOMUSPONSI: VAMMAISTEN NUORTEN TYÖHARJOITTELUPAIKAT

Khs 2009-1819

SJ Kaupunginhallitus päättänee

merkitä tiedoksi selvityksen kaupunginvaltuuston 26.8.2009 hyväksymän toivomusponnen (Antti Valpas) johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle sekä erikseen tiedoksi myös muille valtuutetuille.

Pöytäkirjanote jäljennöksin kaupunginhallituksen esityslistasta valtuutettu Antti Valppaalle ja tiedoksi muille valtuutetuille.
 
 
Sj ilmoittaa, että hyväksyessään 26.8.2009 työllisyysmäärärahojen ylittämisen vuonna 2009 (asia 6) Kvsto hyväksyi seuraavan toivomusponnen:

“Kaupunginvaltuusto edellyttää, että kaupunginhallitus kiinnittää nuorisotyöttömyyden hoidon yhteydessä  huomiota myös vammaisille nuorille tarkoitettujen työharjoittelupaikkojen riittävyyteen ja edelleen kehittää  toimenpiteitä, joilla vammaiset nuoret saavat työkokemusta pärjätäkseen paremmin avoimilla työmarkkinoilla.”
(Antti Valpas, äänin 78-0)

Kvston työjärjestyksen 24 §:n mukaan Khn on toimitettava ponnen ehdottajalle kirjallinen selvitys toivomusponnen johdosta tehdyistä toimenpiteistä viimeistään vuoden kuluttua ponnen hyväksymisestä. Selvitys on toimitettava erikseen tiedoksi myös muille valtuutetuille.

Työllistämistoimikunta toteaa (22.10.2009), että Helsingin kaupungin sosiaaliviraston alaisuudessa toimii tuetun työllistämisen yksikkö. Tuetun työllistymisen palvelu tukee kehitysvammaisten ja osatyökykyisten henkilöiden työllistymistä avoimille työmarkkinoille. Se tarjoaa kokonaisvaltaisen palvelujärjestelmän, johon kuuluu työpaikan hankkiminen, yksiköllinen koulutus työtehtäviin, jatkuva tuki työpaikoilla tukikäyntien avulla ja työsuhteen ylläpito. Palvelun avulla pyritään edesauttamaan vammaisten ihmisten liittymistä osaksi yhteiskuntaa ja elämänlaadun sekä toimeentulon parantumista. Palvelussa työskentelee 10 työvalmentajaa ja yksi johtava työvalmentaja. Vammaispalvelun tuetun työn asiakkaista työskenteli yksityisillä työnantajilla noin 100 henkilöä vuonna 2008.

Henkilöstökeskus on selvittänyt vammaisten henkilöiden ottamista kaupungin palvelukseen. Haasteeksi on muodostunut työ- ja virkaehtosopimus silloin, kun vammaisen työntekijän työpanos jää vammasta johtuen selkeästi pienemmäksi kuin työtehtävä edellyttää. Henkilöstökeskus jatkaa asian selvittelyä.

Vammaisia ja vajaatyökykyisiä on ollut jossain määrin kaupungin työllisyydenhoidon palveluissa, kuten tukityössä ja työharjoittelussa. Vammaisten ja vajaatyökykyisten tarkkaa henkilömäärää ei ole käytettävissä, koska henkilöitä ei rekisteröidä vammaisuuden perusteella. Asiaan tulee kuitenkin kiinnittää jatkuvaa huomiota ja työllisyydenhoidon palveluja tarjota myös tälle ryhmälle.

Henkilöstökeskus on valmistellut vammaisille koululaisille ja opiskelijoille harjoittelumahdollisuutta kaupungin tehtävissä. Henkilöstökeskus on myös usean vuoden ajan organisoinut 16–17-vuotiaiden kesätyöprojektia. Suunnitelmissa on kohdentaa rahoitusta vammaisten nuorten kesätyöhön. Lisäksi vammaisten korkeakouluopiskelijoiden harjoittelua kaupungin yksiköissä selvitetään henkilöstökeskuksessa yhteistyössä yliopiston kanssa.

Share
Valpas.info © 2006-2018 - Piirros © Hannu Lukkarinen Frontier Theme