Talousarvioaloite Helsingin kaupungin julkisten tilojen varustamisesta toimivilla induktiosilmukoilla ja henkilökunnan kouluttamisesta niiden käyttöön

Talousarvioaloite Helsingin kaupungin julkisten tilojen varustamisesta toimivilla induktiosilmukoilla ja henkilökunnan kouluttamisesta niiden käyttöön

Helsingin kaupunki pyrkii asukkaidensa väliseen tasapuoliseen kohteluun tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden kautta. Oleellinen osa näiden ylevien tavoitteiden saavuttamista on käytännön toiminta.

Jotta puheista päästään osaltaan käytännön toimiin, ehdotan että Helsingin kaupunki varaa vuoden 2011 budjettiin kertaluontoisen, taikka useammalle vuodelle varatun määrärahan, jolla kaupunki:

a)  Tarkistaa kaikki nykyisin induktiosilmukalla varustetut tilansa, testaten niissä olevien induktiosilmukoiden toimivuuden ja tarvittaessa korjaa ne.
b) Varustaa induktiosilmukattomat julkiset tilansa joko kiinteästi asennetulla silmukalla taikka hankkii erillisiä siirrettäviä induktiosilmukkayksiköitä, jotka voidaan asentaa tilaan väliaikaisesti henkilökunnan toimesta.
c) Järjestää henkilökunnalleen koulutusta induktiosilmukoiden toiminnasta, käytöstä ja testaamisesta, jotta kaupungin asukkaiden yhdenvertainen kohtelu myös käytännössä toteutuisi. Valitettavasti kaupungin vastuulla olevissa tiloissa on tullut ilmi tilanteita, joissa tilassa olevaa induktiosilmukkaa ei saada toimimaan, koska paikalla oleva henkilökunta ei osaa sitä käyttää. Samoin induktiosilmukoiden mahdollinen epäkuntoisuus jää usein huomaamatta ja paljastuu vasta käyttäjäpalautteen myötä.

Helsingissä 3.3.2010

Antti Valpas  (+ 10 muuta valtuutettua)

 

LAUSUNTO ANTTI VALPAKSEN YM. TALOUSARVIOALOITTEESTA, JOKA KOSKEE JULKISTEN TILOJEN VARUSTAMISTA INDUKTIOSILMUKOILLA

HKR 2010-654, Taske 2010-473/61 24.3.2010

EHDOTUS Yleisten töiden lautakunta päättänee antaa kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:

Suomen rakentamismääräyskokoelman osassa F1 annetun määräyksen mukaan katsomoiden, auditorioiden, juhla-, kokous- ja ravintolasalien, opetussalien ja -luokkien ja vastaavien kokoontumistilojen on sovelluttava myös liikkumis- ja toimimisesteisten käyttöön. Näihin tiloihin asennetussa äänentoistojärjestelmässä tulee olla myös induktiosilmukka tai muu äänensiirtojärjestelmä.

Induktiosilmukka ja sen toimintaperiaate

Induktiosilmukka on kuulokojeen käyttäjälle suunniteltu kuuntelun apuväline. Sen avulla siirretään ääni langattomasti vahvistettuna suoraan kuulokojeelle. Sen ansiosta kuulokojeen käyttäjä voi kuunnella vahvistettua ääntä ilman taustahälyä ja juuri itselleen sopivalla äänen voimakkuudella ilman, että normaalikuuloiset häiriytyvät äänen voimakkuudesta. Induktiosilmukoita on erilaisia käyttötarpeita varten.

Induktiosilmukalla varustetut tilat tai palvelutiskit merkitään siitä kertovalla symbolilla (T-merkki). Induktiosilmukan kautta kuunnellessa kuulolaitetta käytetään ns. T-asennossa, jolloin kuulolaitteen oma mikrofoni kytkeytyy pois. Silmukan kautta kuuluu vain mikrofoniin puhuttu puhe eivätkä ympäristön häiriöäänet häiritse kuuntelua.

Järjestelmään liitettävät mikrofonit (kapula-, pöytä-, solmio- tai ns. madonnamikrofoni) tulee valita käyttötarpeen mukaan.

Kiinteästi asennettavan induktiosilmukan lisäksi on mahdollista vaihtoehtoisesti käyttää myös siirrettävää silmukkaa. Siirrettävä silmukka on salkkuun pakattu järjestelmä, joka sisältää silmukkavahvistimen, mikrofonin tai useampia sekä kelalla olevan silmukkajohdon.

Helsinki kaikille -projektissa valmistuneet oppaat hallintokunnille

Helsinki kaikille -projektissa on valmistunut vuonna 2009 seuraavat oppaat eri hallintokunnille:

– Esteettömyys terveysasemilla
– Esteettömyys vanhusten palvelukeskuksissa
– Esteettömyys kouluissa
– Esteetön uimahalliympäristö
– Esteettömyys päiväkodeissa ja niiden lähiympäristössä.

Oppaat löytyvät Helsinki kaikille -projektin Internet-sivuilta osoitteesta www.hel.fi/helsinkikaikille, kohdasta Ohjeita suunnitteluun. Oppaissa on ohjeistettu, mihin tiloihin induktiosilmukka tulee asentaa kiinteänä ja missä tiloissa tulee olla valmius siirrettävän induktiosilmukan käyttöön (esim. koulujen luokkahuoneet).

Helsingin kaupungin toimipisterekisteri ja esteettömyys

Talous- ja suunnittelukeskuksen hankkeena on valmistunut toimipisterekisteri, johon on kerätty tietoja kaupungin tarjoamista palveluista. Asukkaille nämä tiedot näkyvät kaupungin verkkosivuilta löytyvästä palvelukartasta, www.hel.fi/palvelukartta. Palvelukartalla on tällä hetkellä yli 4 000 toimipistettä. Palvelu on vuorovaikutteinen, joten kuntalaiset voivat antaa verkkosivuilla palveluihin liittyvää palautetta ja keskustella asioista henkilökunnan kanssa. Helsinki kaikille –projektilla on tavoitteena yhdessä talous- ja suunnittelukeskuksen kanssa saada palvelujen esteettömyystiedot osaksi toimipisterekisteriä ja palvelukarttaa. Ensisijaisena tavoitteena on saada palvelujen ja toimipisteiden esteettömyystiedot hallintokuntien yhteiskäyttöön ja tämän jälkeen kuntalaisten nähtäväksi. Esteettömyystietoja kerättäessä kartoitetaan samalla, mihin tiloihin induktiosilmukka on jo asennettu ja mistä se puuttuu.

Induktiosilmukoiden asentaminen

Induktiosilmukoiden asentaminen tulee uudisrakennuksissa huomioida jo suunnitteluvaiheessa. Olemassa olevissakin rakennuksissa induktiosilmukoiden asentaminen on suhteellisen vähäinen toimenpide. Yksittäisen induktiosilmukkajärjestelmän kustannukset asennuksineen ovat noin 2 000 euroa. Erikseen jälkikäteen asennettaessa kustannukset ovat huomattavasti suuremmat. Kokonaiskustannuksia ei voida arvioida ennen kuin tiedetään, kuinka monesta kohteesta induktiosilmukka puuttuu.

Yhteenveto

Yleisten töiden lautakunnan mielestä aloite on sisällöllisesti kannatettava, mutta kertaluonteisen määrärahan varaaminen ei ole tarkoituksenmukaista. Julkisten tilojen varustaminen induktiosilmukalla on tilakeskuksen vastuulla yhteistyössä käyttäjähallintokuntien kanssa.

Induktiosilmukoiden asentaminen, toimivuuden testaaminen ja henkilökunnan koulutus tulee olla osana tilakeskuksen ja käyttäjähallintokuntien normaalia tilahallinnon toimintaa seuraavasti:

– Olemassa olevissa rakennuksissa tarkistetaan käytössä olevien laitteistojen tyypit ja niissä esiintyneet ongelmat (esim. kattoon asennetut mikrofonit, huono kuuluvuus) sekä tarvittaessa korjataan ne.
– Uudisrakennus- ja perusparannushankkeiden tarveselvityksiä laadittaessa selvitetään induktiosilmukoiden asennustarve hankekohtaisesti.
– Henkilökunnalle järjestetään koulutusta induktiosilmukoiden huollosta ja ylläpidosta yhdessä induktiosilmukkatoimittajien kanssa.

Tilakeskus ja käyttäjähallintokunnat voivat tarvittaessa käyttää Kuuloliiton ja Helsingin Huonokuuloiset ry:n asiantuntemusta induktiosilmukoita koskevissa asioissa. Rakennusvirasto ei ole esittänyt talousarvioehdotuksessa kertaluonteista määrärahaa julkisten tilojen varustamiseksi induktiosilmukoilla.
LIITE Antti Valpaksen ym. talousarvioaloite julkisten tilojen varustamisesta induktiosilmukoilla

ESITTELIJÄ Kaupunginvaltuutettu Antti Valpas ja kymmenen muuta valtuutettua esittävät talousarvioaloitteessaan (kaupunginvaltuusto 3.3.2010, asian nro 53), että Helsingin kaupunki varaisi vuoden 2011 budjettiin kertaluontoisen, taikka useammalle vuodelle varatun määrärahan, jolla kaupunki

– tarkistaa kaikki nykyisin induktiosilmukalla varustetut tilansa, testaten niissä olevien induktiosilmukoiden toimivuuden ja tarvittaessa korjaa ne.
– varustaa induktiosilmukattomat julkiset tilansa joko kiinteästi asennetulla silmukalla taikka hankkii erillisiä siirrettäviä induktiosilmukkayksiköitä, jotka voidaan asentaa tilaan väliaikaisesti henkilökunnan toimesta.
– järjestää henkilökunnalleen koulutusta induktiosilmukoiden toiminnasta, käytöstä ja testaamisesta, jotta kaupungin asukkaiden yhdenvertainen kohtelu myös käytännössä toteutuisi.

Talous- ja suunnittelukeskus on pyytänyt yleisten töiden lautakunnan lausunnon kaupunginhallitukselle 27.5.2010 mennessä.
./. Talousarvioaloite on jaettu lautakunnan jäsenille esityslistan liitteenä.

Taustaa

Induktiosilmukoiden asentamistarve on ollut esillä jo 1990- luvulla. Kaupunginhallitus päätti valtuutettu Maija Könkkölän ym. tekemän aloitteen käsittelyn yhteydessä 19.3.1990 kehottaa rakennusvirastoa keskitetysti huolehtimaan induktiosilmukoiden hankinnasta, ylläpidosta, neuvonnasta, huollosta ja suunnitteluun sovittamisesta.

Myös vuonna 1992 valtuutettu Laine ym. tekivät samansisältöisen aloitteen. Lisäksi Helsingin Huonokuuloiset ry lähetti samana vuonna kaupunginhallitukselle induktiosilmukoihin liittyvän kirjeen, jossa yhdistys esitti, että kaupunginhallitus laadituttaisi luettelon kohteista, joissa on toimiva induktiosilmukka sekä nimeäisi rakennusviraston työntekijöiden keskuudesta induktiosilmukkavastuuhenkilön.

Kaupunginhallitus päätti edellä mainitun valtuustoaloitteen ja kirjeen perusteella 1.3.1993 velvoittaa

1. kaupungin kaikki virastot, laitokset ja rakennuttamistehtäviä hoitavat hallintokunnat uudisrakennus- ja perusparannushankkeiden perustamissuunnitelmia laatiessaan tarvittaessa yhteistyössä vammaisjärjestöjen kanssa erikoisesti selvittämään induktiosilmukoiden rakentamistarpeen hankekohtaisesti.

2. käytössä olevien rakennusten isännöitsijähallintokunnat laatimaan uudelleen tarkan luettelon induktiosilmukoiden lisärakentamistarpeesta, jo asennetuista silmukoista ja niiden kunnosta sekä varaamaan määrärahan niiden rakentamiseksi ja toimintakuntoon saattamiseksi ja tilaamaan työn rakennusvirastolta. Em. luettelo toimitetaan rakennusvirastoon 30.6.1993 mennessä.

3. rakennusviraston huolehtimaan induktiosilmukoiden rakennuttamisesta saamiensa tilausten ja osoitettujen määrärahojen puitteissa normaalina rakennuttamistoimeksiantona. Erityistä induktiosilmukkavastuuhenkilöä ei ole tarpeen nimetä.

4. induktiosilmukoiden huolto, ylläpito ja neuvonta tapahtuu rakennusten isännöitsijähallintokuntien toimesta tukeutumalla induktiosilmukkatoimittajiin tarvittaessa rakennusviraston asiantuntemusta käyttäen.

Tilahallinnon vastuujako ja toimintamalli

Vuodesta 2005 alkaen kiinteistöviraston tilakeskus on vastannut keskitetysti Helsingin kaupungin omistamista palvelu- ja toimitiloista. Tilakeskus vuokraa, rakentaa ja pitää kunnossa kaupungin tilaomaisuutta. Käyttäjähallintokunnat ovat tilojen vuokralaisia. Käyttäjähallintokunnat laativat tilojen tarveselvitykset yhteistyössä tilakeskuksen kanssa. HKR-Rakennuttaja rakennuttaa tilahankkeita tilakeskuksen tilauksesta.

Share
Valpas.info © 2006-2018 - Piirros © Hannu Lukkarinen Frontier Theme